:دی به مقدار زیاد!

اصلا من هیچ! سکوت میکنم.

شما خودتان قضاوت کنید باران و برف اینروزها چه معنای بهتری جر خوشقدمی شوالیه ی ما دارد؟!!

/ 1 نظر / 17 بازدید