....once upon a june

سال گذشته همین موقع، یک عالمه امتحان داشتم و پر از استرس و دلهره و شادی پنهانی و اینها بودم ،و خانواده همه در جنب و جوش و شادی بودند و شوالیه، راستش نمیدانم شوالیه در چه حالی بود. فرصت نشد در این یک سال بپرسم که شوالیه روزی که عصرش حدود ساعت هفت عقد کردیم را چگونه گذراندی؟ تو هم اضطراب داشتی آیا؟ یک وقتی سر فرصت میپرسم، چیزی که من و شوالیه زیاد داریم کنار هم وقت هست. یک عالمه وقت و قرار هست اتفاق های خوبی هم بیفتد کنارش

من دخترک خوشبختی هستم و گاهی یادم میرود. اینجا مینویسم که بماند. من اینروزها  خیلی خوب و خجسته و شادم! تو هم شوالیه ی خوشبختری هستی! جدی می گویم. باید این روز را در خاطر نگه داریم شوالیه. روز مهمی ست سالروز بهم پیوستنمان

.

/ 2 نظر / 32 بازدید
علی

امیدوارم سالهای طولانی ای رو در کنار هم شاد باشید بانو

شواليه

[نیشخند][قلب]